Finansal Yönetim Ara Sınav Deneme Testi - 1

Finansal Yönetim Ara Sınav Deneme Sınavı Soruları

Dönemlik-Kredili sistemde finansal yönetim dersi iki bölüm halinde verilecek. İlk ders olan finansal yönetim 1 5.yarıyıl güz döneminde, finansal yönetim 2 ise 6.yarıyıl bahar döneminde verilecektir. Finansal yönetim deneme sınavı soruları ve cevapları.

Finansal Yönetim Deneme Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimin “Yatırım Kararları” kapsamında yer almaz?
A) Stokların miktarı
B) Sermaye bütçelemesi
C) Kasa ve bankada tutulacak para miktarı
D) Kârın ne kadarının işletmede bırakılacağı
E) Diğer işletmelerin satın alınması ya da devri

2. Aşağıdakilerden hangisi modern finans da işletmelerin nihai amacı olarak değer maksimizasyonunun kabul edilmesinin nedenlerinden değildir?
A) Sosyal amaçları ön planda tutması
B) Zaman faktörünü dikkate alması
C) Risk faktörünü dikkate alması
D) Diğer ilişkili tarafların çıkarlarını gözetmesi
E) İşletmenin performansını yansıtması

3. Aşağıdakilerden hangisi Finans yöneticisinin sorumluluk alanları arasında yer almaz?
A) Mali Tabloların hazırlanması
B) Nakit yönetimi
C) Finansman
D) Kredi yönetimi
E) Emeklilik fonlarının yönetimi

4. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerle ilgili doğru ifadelerden biri değildir?
A) Hukuk sistemimizde Anonim şirketlerde sabit sermaye esası uygulanmaktadır
B) Esas sermaye diğer bilanço kalemleri gibi dönemden döneme değişmez.
C) Esas sözleşmede değişiklik yapılmadıkça esas sermaye değişmez.
D) Esas sözleşmede değişiklik yapılmadıkça hisse senedi sayısı değiştirilemez.
E) Esas sermaye SPK hükümleri doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir.

5. Bir bankaya % 40 yıllık basit faiz ile yatırılan 5.000 TL karşılığında 3 yıl sonun da hangi miktarda para geri alınacaktır?
A) 11 000
B) 10 000
C) 10.500
D) 12 000
E) 13 000

6. 100 000 TL % 40 faiz oranıyla 5 yıl için bileşik faize yatırılmıştır. 5 yılın sonunda elde edilecek para ne kadardır?
A) 537.824
B) 640.973
C) 759.357
D) 448.403
E) 500.490

7. Bir işletme nakit ihtiyacı nedeniyle vadesine 6 ay kalmış 15 000 TL vade değerli senedi bir bankaya kırdırmak istemektedir. Bankanın uyguladığı dış iskonto oranı % 45 olduğuna göre senedin peşin değeri ne olacaktır?
A) 10.875
B) 11.625
C) 13.424
D) 14.221
E) 93.738

8. Şimdi 19 yaşında olan bir öğrencinin babası çocuğu 25 yaşına geldiğinde 50 000 TL parasının olmasını istiyorsa % 40 faiz oranından her yıl bankaya ne kadar yatırmalıdır?
A) 3.063
B) 4.123
C) 4.250
D) 5.120,
E) 5.287

9. Özellikle uzun vadeli borçlanmalarda borç geri ödemelerinin borcun alınmasından belli bir süre sonra ödenmesi durumunda kullanılan anüiteler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anüitenin bugünkü değeri
B) Anüitenin gelecek değeri
C) Anüitenin ertelenmiş gelecek değeri
D) Geciktirilmiş anüitelerin bugünkü değeri
E) Devamlı anüite

10. Belli bir tarihte işletmenin sahip olduğu varlıklarının neler olduğunu ve bunların hangi kaynaklardan sağlandığını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelir Tablosu
B) Bilanço
C) Kâr Dağıtım Tablosu
D) Satışların Maliyeti Tablosu
E) Fon Akım Tablosu

11. Alacak devir hızı yüksek olan işletmeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Alacak politikası iyi işlemektedir.
B) Tahsilat kayıpları düşüktür.
C) Daha az işletme sermayesi alacaklara bağlanmıştır.
D) Daha yüksek cari oranla çalışmalıdır.
E) Aynı iş hacmi için daha az finansmana ihtiyaç duyar.

12. Aşağıdaki durumların hangisinde işletmelerin daha düşük likidite oranlarıyla çalışmaları sakıncalı olur?
A) Kaliteli varlıklara sahip olması
B) Dönen varlıklar içinde para ve alacakların payının göreceli olarak fazla olması
C) Alacakların devir hızının yüksek olması
D) Satışların kredili ve alışların ise peşin yapılması
E) Borçların konsolide edilebilmesi

13. Birden fazla yıla ait bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin yıllar itibariyle değişimlerini görmek amacıyla, her kalemin bir önceki yıla göre mutlak farklarının alınarak artış ve azalışların tespit edildiği analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oran analizi
B) Temel analiz
C) Trend analizi
D) Karşılaştırmalı tablo analizi
E) Dikey analiz

14. Aşağıdakilerden hangisi yatırım analizi yapılmasının amacıdır?
A) Alınacak kararlara dayanak olmak
B) Gelecekteki kazanma gücünü saptamak
C) İşletmenin likidite gücünü ortaya koymak
D) İşletme faaliyetlerinin başarısını ölçmek
E) Kısa vadeli borç ödeme yeteneğini saptamak

15. Aşağıdakilerden hangisi doğrusal başabaş analizinin varsayımlarından biri değildir?
A) İşletme giderleri; sabit, değişken ve yarı değişken giderler şeklindedir.
B) Sabit varlıklar çeşitli üretim düzeylerinde aynı kalır.
C) Birim satış fiyatları değişmez.
D) Genel fiyat düzeyi istikrarlıdır.
E) Değişken giderler, üretim miktarları ile aynı oranda değişir.

16. Aşağıdakilerden hangisi bir dönem içinde iş hacmine bağlı olarak değişiklik gösteren giderlerden biridir?
A) Yönetici maaşları
B) Amortisman giderleri
C) Yardımcı madde giderleri
D) Faiz giderleri
E) Sigorta giderleri

17. Bir işletmenin toplam sabit giderleri 5.000 TL, birim satış fiyatı 30 TL ve birim değişken giderleri 25 TL ise bu işletme kaç TL’lik üretim düzeyinde başabaş noktasına ulaşır?
A) 1.000
B) 30.000
C) 5.000
D) 100.000
E) 15.000

18. Toplam yabancı kaynakların özkaynaklar veya toplam kaynaklar üzerindeki etkisini açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faaliyet kaldıracı
B) Birleşik kaldıraç
C) Finansal kaldıraç
D) Başabaş noktası
E) Çalışma kaldıracı

19. Satışları 800 TL, değişken giderleri 600 TL, FVÖK 50 TL olan işlemenin finansal kaldıraç derecesi 1.5 ise birleşik kaldıraç derecesi kaçtır?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10

20. Satışlarla ilgili finansal tablo kalemleri arasındaki ilişkinin ortaya konabilmesi için 5-7 yıl gibi uzun süreli finansal tablo bilgilerinden yararlanılarak proforma tabloların hazırlandığı planlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Satışların yüzdesi yöntemi
B) Regresyon yöntemi
C) Korelasyon yöntemi
D) Simulasyon yöntemi
E) Günlük satış yöntemi

21. 21 ve 22. Soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız.
Satışların 100 TL olacağını tahmin eden işletmenin içinde bulunduğu endüstrideki ortalama oranlar aşağıdaki gibidir:

Cari Oran = 2,5
Toplam Borç / Öz sermaye = 2
Kısa Vadeli Borç = 22,5 TL
Öz sermaye Devir Hızı = 4
Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin öz sermayesi kaç TL’dir?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 40
E) 45

22. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin dönen varlıkları kaç TL’dir?
A) 22.5
B) 45.75
C) 52.5
D) 56.25
E) 62.25

23. Aşağıdakilerden hangisi bütçelemenin başarısını sınırlayan, sakıncalı yönlerinden biri değildir?
A) Yöneticiler hayallerini bütçe olarak ifade edebilir.
B) Bütçe verimsiz harcamaların gizlendiği bir araç olabilir.
C) Bütçe başarıya ulaşmada araç olmaktan çıkıp amaç haline gelebilir.
D) Ayrıntılara aşırı derecede girilmesi asıl amacın gözden kaçmasına neden olabilir.
E) Finansal kurumlardan kredi alınmasını kolaylaştırır.

24. Bir tesisin faaliyete başlayabilmesi ve işletme faaliyetlerini sürdürebilmesi için kullanılan kısa sürede paraya dönüşme özelliğine sahip varlıklar ve bu amaçla yapılan harcamalara ne denir?
A) Çalışma sermayesi
B) Devamlı sermaye
C) Öz sermaye
D) Net işletme sermayesi
E) Kayıtlı sermaye

25. İşletme faaliyetlerinin en üst düzeyde bulunması halinde faaliyetlerin aksamadan yürütülmesine olanak sağlayan minimum dönen varlıklar toplamına ne denir?
A) Çalışma sermayesi
B) Sürekli çalışma sermayesi
C) Değişken çalışma sermayesi
D) Geçici çalışma sermayesi
E) Olağanüstü çalışma sermayesi

26. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin normal seviyeden fazla işletme sermayesine sahip olduklarının göstergelerinden biri değildir?
A) Menkul kıymet yatırımının düşük olması
B) Kısa vadeli borçların düşük olması
C) Stokların ihtiyaçtan fazla olması
D) Müşterilere tanınan kredilerin artması
E) Kredili satışlarda vadenin uzatılması

27. Duran varlıkların uzun vadeli kaynaklarla dönen varlıkların ise kısa vadeli kaynaklarla finanse edilmesi gerektiğini ifade eden çalışma sermayesi finansmanı yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İhtiyatlı finanslama stratejisi
B) Atılgan finanslama stratejisi
C) Dengeli finanslama stratejisi
D) Riskli finanslama stratejisi
E) Ilımlı finanslama stratejisi

28. İşletmelerde nakit yönetiminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Finansal yükümlülükleri karşılayacak kadar nakit bulundurmak
B) Yatırım fırsatlarından yararlanacak kadar nakit bulundurmak
C) Likidite ile işletmenin uzun vadeli kârlılığı arasında denge kurmak
D) Alacaklarda fazla fon birikmesini önlemek
E) Müşteri taleplerini zamanında karşılayacak, yeterli düzeyde stok bulundurmak

29. Aşağıdaki durumlardan hangisinde işletmeler yüksek oranda nakit düzeyiyle çalışmak zorunda kalır?
A) Yakın gelecekte borç anapara ve faiz ödemelerinin olmaması
B) İşletmenin borçlarının çoğunluğunun kısa vadeli olması
C) İşletmenin kredibilitesinin yüksek olması
D) Alışların vadeli satışların peşin olması
E) Üretim girdilerinin çeşitliliğinin az olması

30. Portföyünde % 25’den az hisse senedi bulunan yatırım fonlarına ne denir?
A) A tipi fon
B) B tipi fon
C) C tipi fon
D) Likit fon
E) Değişken getirili fon

Cevaplar
1D 2A 3A 4E 5A 6A 7B 8A 9D 10B 11D 12D 13D 14B 15A 16C 17B 18C 19C 20B 21C 22D 23E 24A 25B 26A 27B 28C 29B 30B
Share
 
Copyright © 2015. AÖF Sınav Merkezi - Açıköğretim Fakültesi.
Bu sitede yer alan içerikler ders notları, konu özetleri ve çıkmış soruları kapsamaktadır. Bu içerikler www.aofsinavmerkezi.com tarafından hazırlanmaktadır. Hiçbir şekilde telif hakkı içeren ilgili yayınların yardımcı kitapları paylaşılmamaktadır.. Powered by Blogger.
Creative Commons License